Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
wtorek, 31 grudnia 2019
Herb / logo podmiotu Urząd Gminy Nowa Sól
67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a
tel. (68) 387 20 16, 387 20 17, fax (68) 387 32 77
e-mail: sekretariat@gminanowasol.pl, http: www.gminanowasol.pl

Strona główna / Uchwały


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 

I Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 listopada 2006r.

Uchwała Nr I/1/06 - w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Sól.

Uchwała Nr I/2/06 - w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Sól.

Uchwała Nr I/3/06 - w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Sól.

Uchwała Nr I/4/06 - w sprawie: powołania Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.

II Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 1 grudnia 2006r.

Uchwała Nr I/5/06 - w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Sól.

III Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 13 grudnia 2006r.

Uchwała Nr III/6/06 - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok załącznik

Uchwała Nr III/7/06 - w sprawie wysokości opłaty stawki miejscowej.

Uchwała Nr III/8/06 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007.

Uchwała Nr III/9/06 - w sprawie wysokości opłaty stawki targowej.Uchwała Nr III/10/06 - w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów

Uchwała Nr III/11/06 - w sprawie - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa Sól.

IV Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2006r.

Uchwała Nr IV/12/06 - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr IV/13/06 - w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku.

Uchwała Nr IV/14/06 - sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu do tabeli wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Nowa Sól.

Uchwała Nr IV/15/06 - w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu do tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Kiełczu. załącznik

Uchwała Nr IV/16/06 - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

Uchwała Nr IV/17/06 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sól na rok 2007.załącznik -wieloletni plan inwestycyjny na lata 2007 - 2010

Uchwała Nr IV/18/06 - w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 2007 roku, wekslem in blanco.

VI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 stycznia 2007r.

Uchwała Nr VI/19/07 - w sprawie: przystąpienia do spółki Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli

VII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 stycznia 2007r.

Uchwała Nr VII/20/07 -w sprawie: zawarcia przez Gminę Nowa Sól wspólnie z gminami: Gmina Nowa Sól -Miasto,Gmina Otyń porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Nowa Sól – Miasto przez Gminę Nowa Sól i Gminę Otyń zadań publicznych.

VIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2007r.

Uchwała Nr VIII/21/07 - w sprawie: realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno - ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych”.

IX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 7 marca 2007r.

Uchwała Nr IX/22/07 - w sprawie: utraty mocy Uchwały Nr XXXIII/240/2001 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2001r. dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Uchwała Nr IX/23/07 - w sprawie : likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Przyborowie.

Uchwała Nr IX/24/07 - w sprawie : aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Przyborowie i nadania jej Statutu.[załącznik]

Uchwała Nr IX/25/07 - w sprawie: zmian do uchwały nr IV/14/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącej ustalenia

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu do tabeli wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Nowa Sól.

Uchwała Nr IX/26/07 - w sprawie: zmian do Uchwały Nr IV/15/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu do tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Kiełczu.

Uchwała Nr IX/27/07 - w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała Nr IX/28/07 - w sprawie: ustanowienia dwóch powierzchniowych pomników przyrody. (załącznik)

Uchwała Nr IX/29/07 - w sprawie: udzielenia bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego.

Uchwała Nr IX/30/07 - w sprawie : udzielenia bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr IX/31/07 - w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.

Uchwała Nr IX/32/07 - w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej.

Uchwała Nr IX/33/07 - w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

Uchwała Nr IX/34/07 - w sprawie: powołaniaprzedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli.

Uchwała Nr IX/35/07 - w sprawie: przejęcia na własność gminy usuniętego z drogi pojazdu marki Fiat 126 p.

XI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr XI/36/07 - rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Sól.

Uchwała Nr XI/37/07 - w sprawie : zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.

Uchała Nr XI/38/07 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól. zał. 1,zał.2,zał.3,zał.4,zał.5

Uchwała Nr XI/39/07 - w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 45/1 i 48 w Lubięcinie Gmina Nowa Sól

Uchwała Nr XI/40/07 - zaciągnięcia kredytu obrotowego długoterminowego

Uchwała Nr XI/41/07 - w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

Uchwała Nr/42/07 - w sprawie:zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego dzieciom z Gminy Nowa Sól w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto.

XII Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 maja 2007r.

Uchwała NR XII/43/07 - w sprawie : zmian do uchwały nr IX/23/07 z dnia 7 marca 2007 r. dotyczącej likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Przyborowie.

Uchwała NR XII/44/07 - w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r. załącznik

Uchwała NR XII/45/07 -w sprawie : gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemó alkoholowych na terenie gminy Nowa Sól na 2007 rok .

Uchwała NR XII/46/07 - w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007- 2010

Uchwała NR XII/47/07 - w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uchwała NR XII/48/07 - w sprawie: przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania :”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze nr 35 – ul. Kościelna w Rudnie”.

XIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 8 czerwca 2007r.

Uchwała NR XIII/49/07 - w sprawie zamiaru utworzenia zespołu szkół w Lubięcinie

XIV Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 czerwca 2007r.

Uchwała NR XIV/50/07 - w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała NR XIV/51/07 - w sprawie dokonania czynności prawa wobec wójta

Uchwała NR XIV/52/07 -  w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała NR XIV/53/07 - w sprawie udzielenia bonifikaty dla ZGK w Kiełczu

Uchwała NR XIV/54/07 - w sprawie wydania opini o ławnikach

Uchwała NR XIV/55/07 - w sprawie porozumienia dot. wysypiska śmieci

Uchwała NR XIV/56/07 - w sprawie  utworzenia zespołu szkół w Lubięcinie

 
Data wytworzenia: 2007-07-29
Data udostępnienia: 2007-07-29
Ilość wyświetleń: 4200
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Agnieszka Morawska

[ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z 34 ]   Przejdź do strony 17 >>   
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x