Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
wtorek, 31 grudnia 2019
Herb / logo podmiotu Urząd Gminy Nowa Sól
67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a
tel. (68) 387 20 16, 387 20 17, fax (68) 387 32 77
e-mail: sekretariat@gminanowasol.pl, http: www.gminanowasol.pl

Strona główna / Uchwały


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 4 września 2019 r.
 1. Uchwała Nr XI/56/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok. (pobierz)
 2. Uchwała Nr XI/57/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso. (pobierz)
 3. Uchwała Nr XI/58/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Jodłów,gmina Nowa Sól (pobierz)
 4. Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawiew sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Jodłów, gmina Nowa Sól (pobierz)
 5. Uchwała Nr XI/60/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Przyborów, gmina Nowa Sól (pobierz)
 6. Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przyborów, stanowiącej współwłasność Gminy Nowa Sól (pobierz)
 7. Uchwała Nr XI/62/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Stara Wieś, gmina Nowa Sól (pobierz)
 8. Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Jodłów, gmina Nowa Sól (pobierz)
 9. Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa
  Sól, położonej w miejscowości Jeziorna, gmina Nowa Sól (pobierz)
 10. Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Lubięcin, gmina Nowa Sól. (pobierz)
 11. Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Rudno, gmina Nowa Sól. (pobierz)
 12. Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Stany Lipiny, gmina Nowa Sól. (pobierz)
 13. Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Lubięcin, gmina Nowa Sól (pobierz)
 14. Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Dąbrowno, gmina Nowa Sól (pobierz)
 15. Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Sól prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w miejscowości Przyborów, gmina Nowa Sól (pobierz)
 16. Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości, położonej w miejscowości Przyborów, gmina Nowa Sól (pobierz)
 17. Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu w celu przygotowania i realizacji zadania pod nazwą: „Rozbudowa infrastruktury ścieżki rowerowej”. (pobierz)
 18. Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego (pobierz)
 19. Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Sól. (pobierz)
 20. Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie udzielenia dotacji na sporządzenie dokumentacji projektowej remontu Dworku położonego w miejscowości Chełmek, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego. (pobierz)
 21. Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 września 2019 r w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2019 w sprawie wysokości opłaty targowej (pobierz)
 
X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 28 czerwca 2019 r.
 1. Uchwała Nr X/54/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytkowym kościele pw. Św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego w Rudnie, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej św. Rodziny w Lubieszowie, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego. (pobierz)
 2. Uchwała Nr X/55/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytkowym kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego. (pobierz)
IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 19 czerwca 2019 r.
 1. Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok.  (pobierz)
 2. Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2019-2027.  (pobierz)
 3. Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sól wotum zaufania. (pobierz)
 4. Uchwała Nr IX/48/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2018 rok. (pobierz)
 5. Uchwała Nr IX/49/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowa Sól z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. (pobierz)
 6. Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości
  wynagrodzenia za inkaso. (pobierz)
 7. Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r w sprawie zmiany do uchwały Nr VI/32/2019 w sprawie wysokości opłaty targowej.  (pobierz)
 8. Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. (pobierz)
 9. Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku krajobrazowego Cypel w Jodłowie (pobierz)

VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 29 maja 2019 r.

 1. Uchwała Nr VIII/34/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r w sprawie zmiany uchwały       budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok. (pobierz)
 2. Uchwała Nr VIII/35/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Kożuchów na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuchowie. (pobierz)
 3. Uchwała Nr VIII/36/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
  zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól" (pobierz)
 4. Uchwała Nr VIII/37/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.  (pobierz)
 5. Uchwała Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lubieszów, (pobierz)
  stanowiącej własność Gminy Nowa Sól w trybie przetargu nieograniczonego
 6.  Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowa Sól. (pobierz)
 7.  Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. (pobierz)
 8.  Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowa Sól.  (pobierz)
 9.  Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Przyborów, gmina Nowa Sól.(pobierz)
 10.  Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól w przetargu ograniczonym (pobierz)
 11.  Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. (pobierz)

VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 11 kwietnia 2019 r.

 1. Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 11 kwietnia 2019 r w sprawie uchwalenia    „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2019-2022. (pobierz)

 

VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 21 lutego 2019 r. 

 1. Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok. (pobierz)
 2. Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie znajdującej się w Kiełczu, Lipinach i Wrociszowie oraz zamiaru dokonania zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie w części dotyczącej działania i lokalizacji filii.(pobierz)
 3. Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu w celu przygotowania i realizacji Projektu pod nazwą „Kolej na rower- Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego. (pobierz)
 4. Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso. (pobierz)
 5. Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadaniabieżące związane z realizacją zadania pn. „Powiatowe zawody strażackie”. (pobierz)
 6. Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty targowej. (pobierz)
 7. Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie znajdującej się w Lubieszowie oraz zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie w części dotyczącej działania i lokalizacji filii. (pobierz)

V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 31 stycznia 2019 r. 

 1. Uchwała Nr V/19/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Nowa Sól na lata 2019-2021.(pobierz)
 2. Uchwała Nr V/20/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024.(pobierz)
 3. Uchwała Nr V/21/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.(pobierz)
 4. Uchwała Nr V/22/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocyw zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (pobierz)
 5. Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (pobierz)
 6. Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii podjętej Uchwały nr XII/81/2018 przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” przedmiocie zmiany statutu Związku Międzygminnego„EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli. (pobierz)
 7. Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. (pobierz)
 8. Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian zapisu Statutu Gminy Nowa Sól. (pobierz)

IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 14 stycznia 2019 r. 

 1. Uchwała Nr IV16/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok.(pobierz)
 2. Uchwała Nr IV17/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2019 – 2027. (pobierz)
 3. Uchwała Nr IV18/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2025.(pobierz)


III nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 28 grudnia 2018 r.

 1. Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu w celu przygotowania i realizacjiProjektu pod nazwą „Kolej na rower- Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”.(pobierz)
 2. Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nowa Sól na 2019 rok..(pobierz)
 3. Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.(pobierz)
 4. Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól dla terenów położonych na osiedlu Sosnowym w miejscowości Jodłów.(pobierz)
 5. Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Józefów.(pobierz)
 6. Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie zmiany do Uchwały nr XLVIII/314/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania pn.:„Remont drogi powiatowej nr 1024F Lubięcin – Buczków" oraz uchylenia uchwały Rady Gminy Nowa Sól XLIV/282/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. (pobierz)
 7. Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowa Sól na lata 2019 – 2023. (pobierz)
 8. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól. (pobierz)

II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 6 grudnia 2018 r.

 1. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2018 rok. (pobierz)
 2. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtys wniosku sołectwa Wrociszów w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnonego w budżecie Gminy Nowa Sól na rok 2019 (pobierz)
 3. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na
  realizację zadania pn.: „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 w zakresie budowy nowego chodnika
  oraz remontu istniejącego na odcinku Wrociszów - Lubieszów".(pobierz)

 I Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 19 listopada 2018 r. 

 1. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Sól.(pobierz)
 2. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Sól. (pobierz)
 3. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.(pobierz)
 4. Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Sól  (pobierz)

LI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól -  14 listopada 2018 r. 

 1. Uchwała Nr LI/332/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Nowa Sól.(pobierz)

L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 27 września 2018 r. 

 1. Uchwała Nr L/324/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2018 rok.(pobierz)
 2. Uchwała Nr L/325/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2018-2027.(pobierz)
 3. Uchwała Nr L/326/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kiełcz, gmina Nowa Sól.(pobierz)
 4. Uchwała Nr L/327/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego orazmiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól.(pobierz)
 5. Uchwała Nr L/328/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.(pobierz)
 6. Uchwała Nr L/329/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparciaudzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.(pobierz)
 7. Uchwała Nr L/330/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Przyborowie wchodzącej w skład Zespołu Edukacyjnego w Przyborowie. (pobierz)
 8. Uchwała Nr L/331/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.(pobierz)

XLIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 30 sierpnia 2018 r. 

 1. Uchwała Nr XLIX/316/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2018 rok.(pobierz)
 2. Uchwała Nr XLIX/317/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.(pobierz)
 3. Uchwała Nr XLIX/318/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości położonej w obrębie Lubięcin, gmina Nowa Sól..(pobierz)
 4. Uchwała Nr XLIX/319/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Lubięcin, gmina Nowa Sól.(pobierz)
 5. Uchwała Nr XLIX/320/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Wrociszów, gmina Nowa Sól (pobierz)
 6. Uchwała Nr XLIX/321/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na niedopłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stany Lipiny, gmina Nowa Sól
  (pobierz)
 7. Uchwała Nr XLIX/322/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającejuchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko-Przemęckie”(pobierz)
 8. Uchwała Nr XLIX/323/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 1045F w m. Wrociszów” (pobierz)

XLVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 8 sierpnia 2018 r. 

 1. Uchwała Nr XLVIII/312/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2018 rok.(pobierz)
 2. Uchwała Nr XLVIII/313/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na  lata 2018-2027. (pobierz)
 3. Uchwała Nr XLVIII/314/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1024F Lubięcin – Buczków" oraz uchylenia uchwały Rady Gminy Nowa Sól XLIV/282/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. (pobierz)
 4. Uchwała Nr XLVIII/315/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 8 sierpnia 2018 rw sprawie zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Nowa Sól zasadności skargi na działanie Wójta Gminy (pobierz)

XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 27 czerwca 2018 r. 

 1. Uchwała Nr XLVII/308/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2018 rok.(pobierz)
 2. Uchwała Nr XLVII/309/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2017 rok.(pobierz)
 3. Uchwała Nr XLVII/310/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowa Sól  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.(pobierz)
 4. Uchwała Nr XLVII/311/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Nowa Sól zasadności skargi na działanie Wójta Gminy.(pobierz)

   

XLVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 29 maja 2018 r. 

 1. Uchwała Nr XLVI/297/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2018 rok. (pobierz)
 2. Uchwała Nr XLVI/298/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (pobierz)
 3. Uchwała Nr XLVI/299/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXII/166/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól. (pobierz)
 4. Uchwała Nr XLVI/300/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa,logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.(pobierz)
 5. Uchwała Nr XLVI/301/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Sól w trybie przetargu.(pobierz)
 6. Uchwała Nr XLVI/302/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Nowa Sól (pobierz)
 7. Uchwała Nr XLVI/303/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nowa Sól na 2018 rok. (pobierz)
 8. Uchwała Nr XLVI/304/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dopłat do taryfy WH1 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nowa Sól.(pobierz)
 9. Uchwała Nr XLVI/305/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubieszowie.(pobierz)
 10. Uchwała Nr XLVI/306/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele cmentarnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej m. Lubięcin, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego.(pobierz)
 11. Uchwała Nr XLVI/307/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele pw. św. Judy Tadeusza i św. Szymona Gorliwego m. Rudno, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Lubieszowie, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego. (pobierz)

XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 27 marca 2018 r. 

 1. Uchwała Nr XLV/286/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2018 rok. (pobierz)
 2. Uchwała Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na  lata 2018-2027. (pobierz)
 3. Uchwała Nr XLV/288/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.(pobierz)
 4. Uchwała Nr XLV/289/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie znajdującej się w Lubieszowie oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie w części dotyczącej działania i lokalizacji filii.(pobierz)
 5. Uchwała Nr XLV/290/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z realizacją zadania pn. „Powiatowe zawody strażackie”.(pobierz)
 6. Uchwała Nr XLV/291/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Wrociszów - Lubieszów".(pobierz)
 7. Uchwała Nr XLV/292/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.(pobierz)
 8. Uchwała Nr XLV/293/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.(pobierz)
 9. Uchwała Nr XLV/294/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminy Nowa Sól, a osobą fizyczną.(pobierz)
 10. Uchwała Nr XLV/295/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowa Sól.(pobierz)
 11. Uchwała Nr XLV/296/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie  podziału gminy na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.(pobierz)

XLIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 23 lutego 2018 r. 

 1. Uchwała Nr XLIV/274/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2018 rok. (pobierz)
 2. Uchwała Nr XLIV/275/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2018-2027 (pobierz)
 3. Uchwała Nr XLIV/276/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków (pobierz)
 4. Uchwała Nr XLIV/277/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dlabezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.(pobierz)
 5. Uchwała Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól (pobierz)
 6. Uchwała Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.(pobierz)
 7. Uchwała Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. (pobierz)
 8. Uchwała Nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Józefów. (pobierz)
 9. Uchwała Nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 1024F Lubięcin – Buczków".(pobierz)
 10. Uchwała Nr XLIV/283/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na realizacjęzadania pn.: „Przebudowa drogi nr 1044F Nowa Sól – Nowe Żabno – budowa ścieżki rowerowej".(pobierz)
 11. Uchwała Nr XLIV/284/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Nowa Sól publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innychformach wychowania przedszkolnego. (pobierz)
 12. Uchwała Nr XLIV/285/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie gminy Nowa Sól w roku 2018".(pobierz)

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 4 stycznia 2018 r. 

 1. Uchwała Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie rozwiązania straży gminnej. (pobierz)
 2. Uchwała Nr XLIII/268/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.(pobierz)
 3. Uchwała Nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2018 rok.(pobierz)
 4. Uchwała Nr XLIII/270/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na  lata 2018-2027.(pobierz)
 5. Uchwała Nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nowa Sól na 2018 rok. (pobierz)
 6. Uchwała Nr XLIII/272/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Gminy Nowa Sól, nieruchomości  stanowiącej  własność Skarbu  Państwa.(pobierz)
 7. Uchwała Nr XLIII/273/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Nowa Sól.(pobierz)

XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 15 grudnia 2017 r. 

 

 1. Uchwała Nr XLII/258/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2017 rok.(pobierz)
 2. Uchwała Nr XLII/259/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2018 rok.(pobierz)
 3. Uchwała Nr XLII/260/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2018 – 2027.(pobierz)
 4. Uchwała Nr XLII/261/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.(pobierz)
 5. Uchwała Nr XLII/262/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego.(pobierz)
 6. Uchwała Nr XLII/263/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  przez Gminę  Nowa Sól  nieruchomości  niezabudowanej, położonej w obrębie Nowe Żabno, gmina Nowa Sól.(pobierz)
 7. Uchwała Nr XLII/264/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany do Uchwały nr XXXVIII/235/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno - Drwalewice" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.(pobierz)
 8. Uchwała Nr XLII/265/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie Przyborów, gmina Nowa Sól,  stanowiących  współwłasność Gminy Nowa Sól i osoby fizycznej oraz zniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, posadowionego  na działce oznaczonej  ewidencyjnie  numerem  301/10 o pow. 0,0382 ha w miejscowości Przyborów, gmina Nowa Sól.(pobierz)
 9. Uchwała Nr XLII/266/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Sól przeprowadzenia kontroli zasadności skargi na działanie Wójta Gminy.(pobierz)

XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 23 listopada 2017 r. 

 1. Uchwała Nr XLI/256/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim o zamiarze rozwiązania Straży Gminnej Gminy Nowa Sól. (pobierz)
 2. Uchwała Nr XLI/257/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 listopada 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Lubieszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Lubieszowie. (pobierz)

 

XL Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 27 października 2017 r.

 1. Uchwała Nr XL/251/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego. (pobierz)
 2. Uchwała Nr XL/252/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Nowa Sól – Miasto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika ds. organizacji komunikacji miejskiej w ramach Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.(pobierz)
 3. Uchwała Nr XL/253/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.(pobierz)
 4. Uchwała Nr XL/254/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2017 rok.(pobierz)
 5. Uchwała Nr XL/255/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2017 r. w sprawie dopuszczania zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy Nowa Sól, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.(pobierz)

 

XXXIX Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 28 września 2017 r.

 1. Uchwała Nr XXXIX/244/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2017 rok. (pobierz)
 2. Uchwała Nr XXXIX/245/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na  lata 2017-2026.(pobierz)
 3. Uchwała Nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmina Nowa Sól-miasto, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie, obszar L" w ramach Porozumienia międzygminnego nr IE031.0001.2017, z dnia 27.01.2017 r.(pobierz)
 4. Uchwała Nr XXXIX/247/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmina Nowa Sól-miasto, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie" w ramach Porozumienia międzygminnego nr IE031.0002.2016, z dnia 11.10.2016 r.(pobierz)
 5. Uchwała Nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.(pobierz)
 6. Uchwała Nr XXXIX/249/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVIII/240/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z realizacją zadania pn. „Powiatowe zawody strażackie”.(pobierz)
 7. Uchwała Nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom  Gminy Nowa Sól diet i zwrotu kosztów podróży.(pobierz)

XXXVIII Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 30 sierpnia 2017 r.

 1. Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (pobierz)
 2. Uchwała Nr XXXVIII/235/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno - Drwalewice" w ramach Programu Rozowju Gminnej i Powiatowej infrastukruty drogowej na lata 2016 - 2020. (pobierz)
 3. Uchwała Nr XXXVIII/236/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3002F ul.Garbarska w m. Kożuchów" w ramach Programu Rozowju Gminnej i Powiatowej infrastukruty drogowej na lata 2016 - 2020. (pobierz)
 4. Uchwała Nr XXXVIII/237/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu w celu przygotowania i realizacji Projektu pod nazwą  "Kolej na rower - Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego. (pobierz)
 5. Uchwała Nr XXXVIII/238/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (pobierz)
 6. Uchwała Nr XXXVIII/239/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 003713F. (pobierz)
 7. Uchwała Nr XXXVIII/240/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z realizacją zadania pn. "Powiatowe zawody strażackie". (pobierz)
 8.  Uchwała Nr XXXVIII/241/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażania woli opracowania i przyjęcia "Progrmau profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Nowa Sól". (pobierz)
 9. Uchwała Nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kiełczu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (pobierz)
 10.  Uchwała Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso. (pobierz)

 

XXXVII Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 29 czerwca 2017 r.

 

 1. Uchwała Nr XXXVII/227/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2017 r. (pobierz)
 2. Uchwała Nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2017r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na 2017 r. (pobierz)
 3. Uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Nowa Sól w trybie przetargu. (pobierz)
 4. Uchwała Nr XXXVII/230/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Lubięcin, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego. (pobierz)
 5. Uchwała Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmianydo Uchwały nr XXVI/153/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie współpracy Gminy Nowa Sól z Powiatem Nowosolskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno - Drwalewice" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. (pobierz)
 6. Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2016 rok. (pobierz)
 7. Uchwała Nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowa Sól  z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. (pobierz)

 

 

XXXVI Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 25 maja 2017 r.

 

1. Uchwała Nr XXXVI/222/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 maja 2017r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Nowa Sól. (pobierz)

2. Uchwała Nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 maja 2017r w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Wójta Gminy Nowa Sól dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Nowa Sól w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów. (pobierz)

3. Uchwała Nr XXXVI/224/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 maja 2017r w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w roku 2017". (pobierz)

 4. Uchwała Nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 maja 2017r w sprawie dopłat do taryfy WH1 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nowa Sól. (pobierz)

 5. Uchwała Nr XXXVI/226/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 maja 2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowa Sól na 2017 rok. (pobierz)

 

 XXXV Sesja Rady Gminy Nowa Sól – 27 kwietnia 2017 r.

 

1. Uchwała Nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. (pobierz)

  2. Uchwała Nr XXXV/216/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowa Sól na rok 2017. (pobierz)

 3. Uchwała Nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r. (pobierz)

4. Uchwała Nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet sołtysom Gminy Nowa Sól. (pobierz)

5. Uchwała Nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Nowa Sól. (pobierz)

6. Uchwała Nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. (pobierz)

7. Uchwała Nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich  i restauratorskich w zabytkowym kościele cmentarnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, zlokalizowanym w m. Lubięcin, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego. (pobierz)

 

XXXIV Sesja Rady Gminy Nowa Sól – 30 marca 2017 r.

 1. Uchwała Nr XXXIV/205/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie (pobierz)
 2. Uchwała Nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sól do nowego ustroju szkolnego (pobierz)
 3. Uchwała Nr XXXIV/207/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pobierz)
 4. Uchwała Nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na rok 2017 (pobierz)
 5. Uchwała Nr XXXIV/209/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2017-2026 (pobierz)
 6. Uchwała Nr XXXIV/210/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie ustalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych położnych na terenie gminy Nowa Sól (pobierz)
 7. Uchwała Nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie udzieleniu dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele pw. Św. Judy Tadeusza i Szymona Gorliwego, zlokalizowanym w m. Rudno, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rodziny w Lubieszowie, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego. (pobierz)
 8. Uchwała Nr XXXIV/212/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie rozpatrzenia skargi na  działanie Wójta Gminy Nowa Sól (pobierz)
 9. Uchwała Nr XXXIV/213/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zasadności skargi na działanie Wójta Gminy (pobierz)
 10. Uchwała Nr XXXIV/214/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie przekazania wniosku (pobierz)

 

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 13 marca 2017 r.

Uchwała nr XXXIII/203/2017 (pobierz)
Uchwała nr XXXIII/204/2017 (pobierz)

 XXXII Sesja Rady Gminy Nowa Sól – 28 lutego 2017r.

 •  Uchwała Nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2017r w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego  i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso (pobierz)
 • Uchwała Nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2017r w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sól na lata 2015-2020 (pobierz)
 • Uchwała Nr XXXII/200/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km 0+000 – 14+600” (pobierz)
 • Uchwała Nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2017r w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól (pobierz).
 • Uchwała Nr XXXII/202/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2017r w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanych stanowiących współwłasność Gminy Nowa Sól i osób fizycznych (pobierz)

XXXI Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 stycznia 2017 r.

Uchwała nr XXXI/189/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/190/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/191/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/192/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/193/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/194/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/195/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/196/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/197/2017 (pobierz)

 

XIV Sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2004r.

 

XV Sesja Rady Gminy z dnia 31 maja 2004r.

 

XVI Sesja Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2004

 

XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2004r.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/103/04

 

XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2004r.

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/108/04

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2017 rok.

 

 
Data wytworzenia: 2013-04-28
Data udostępnienia: 2013-04-28
Ilość wyświetleń: 23766
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Łukasz Kopij

[ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z 34 ]   Przejdź do strony 17 >>   
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x